Монтаж на газов бойлер

Газов бойлер от газ сервиз Елвидом ООД

монтаж на газов бойлер

При монтаж на бойлер на газ към водопровод и газ трябва да се обръщате с повишено внимание. Монтаж на газов бойлер да се извършва само от специализиран сервиз. Газовите инсталации, газовите уредби и газовите уреди се ремонтират и монтират спрямо изискванията на следната наредба:

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

В сила от 03.09.2004 г. Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г

В дадената наредба се описва подробно изискванията към монтажа и персонала извършващ монтаж на газови съоръжения.

Ние ви съветваме да използвате правоспособни и сертифицирани сервизи за монтаж на газови бойлери и уреди.

Професионален монтаж на газов бойлер

При монтаж на газов бойлер се започва от изчисляването на необходимата мощност, оглед на мястото за монтаж (като размер и възможност за отвеждане на изгорелите газове). След направените изчисления се преминава към избор на газов бойлер. Монтажа на газов бойлер има четири основни етап в монтажа.

Първият етап е монтаж на самият бойлер и закрепянето му към стената или друга равнина на която ще е монтиран

Второто е свързване на бойлера към водопроводната инсталация, като при монтажа към водопровода се спазва посоката. Има изисквания за възвратен клапан и спирателни кранове, които не бива да се пренебрегват. След свързването с водата се извършва проверка за теч, както от студената така и от топлата вода, съответно входяща и изходяща тръба на бойлера.

Третият етап от монтажа е захранването на бойлера с газ. Свързването може да е към газопреносна мрежа или към бутилка за сгъстен газ. В двата случая е необходимо използване на съответните материали и инструменти. Желателно е при използване на газ в помещението да се монтира газ сигнализатор и електрически клапан за спиране на газта при аварии.

Четвърти последен етап при монтаж на газов бойлер е свързването на бойлера с димоотвода. При газовите бойлери се отделят изгорели газове. Въпросният въздуховод или димоотвод трябва да е с определен диаметър и от неръждаема стомана. При монтажа му е желателно да се избере най-прекият път до отвора за отвеждане на газовете и без остри ъгли и чупки, които биха затруднили нормалното движение та газа. Тази част от монтажа на газовият бойлер е важна. Неправилно монтиран димоотвод може да доведе до неправилно изгаряне на газовата смес, миризма на неизгоряла газ, задавяне и дори често угасване на пламъка на горелката и контролният пламък (при наличие на такъв)

Ние предлагаме монтаж на газови бойлери и газови уреди с 24 месеца гаранция. Извършваме още доставка на газови бойлери, ремонт и монтаж на газови печки, котлони, фурни и комбинирани газови уреди.

Приготвили сме ви един видео урок за монтаж на гозов бойлер. Приятно гледане.

Comments are closed.