Монтаж на газов бойлер

Газов бойлер от газ сервиз Елвидом ООД

монтаж на газов бойлер

При монтаж на бойлер на газ (Монтаж на газов бойлер) към водопровод и газ трябва да се обръщате с повишено внимание. Монтаж на газов бойлер да се извършва само от специализиран сервиз. Газовите инсталации, газовите уредби и газовите уреди се ремонтират и монтират спрямо изискванията на следната наредба:

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

В сила от 03.09.2004 г. Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г

В дадената наредба се описва подробно изискванията към монтажа и персонала извършващ монтаж на газови съоръжения.

Ние ви съветваме да използвате правоспособни и сертифицирани сервизи за монтаж на газови бойлери и уреди. Задължително е използването на газ сензори за сигнализация при изтичане на газ.

Професионален монтаж на газов бойлер

При монтаж на газов бойлер се започва от изчисляването на необходимата мощност, оглед на мястото за монтаж (като размер и възможност за отвеждане на изгорелите газове). След направените изчисления се преминава към избор на газов бойлер. Монтажа на газов бойлер има четири основни етап в монтажа.

Първият етап е монтаж на самият бойлер и закрепянето му към стената или друга равнина на която ще е монтиран

Второто е свързване на бойлера към водопроводната инсталация, като при монтажа към водопровода се спазва посоката. Има изисквания за възвратен клапан и спирателни кранове, които не бива да се пренебрегват. След свързването с водата се извършва проверка за теч, както от студената така и от топлата вода, съответно входяща и изходяща тръба на бойлера.

Третият етап от монтажа е захранването на бойлера с газ. Свързването може да е към газопреносна мрежа или към бутилка за сгъстен газ. В двата случая е необходимо използване на съответните материали и инструменти. Желателно е при използване на газ в помещението да се монтира газ сигнализатор и електрически клапан за спиране на газта при аварии.

Четвърти последен етап при монтаж на газов бойлер е свързването на бойлера с димоотвода. При газовите бойлери се отделят изгорели газове. Въпросният въздуховод или димоотвод трябва да е с определен диаметър и от неръждаема стомана. При монтажа му е желателно да се избере най-прекият път до отвора за отвеждане на газовете и без остри ъгли и чупки, които биха затруднили нормалното движение та газа. Тази част от монтажа на газовият бойлер е важна. Неправилно монтиран димоотвод може да доведе до неправилно изгаряне на газовата смес, миризма на неизгоряла газ, задавяне и дори често угасване на пламъка на горелката и контролният пламък (при наличие на такъв)

Ние предлагаме монтаж на газови бойлери и газови уреди с 24 месеца гаранция. Извършваме още доставка на газови бойлери, ремонт и монтаж на газови печки, котлони, фурни и комбинирани газови уреди.

Приготвили сме ви един видео урок за монтаж на гозов бойлер. Приятно гледане.

Comments are closed.