Уреди за откриване на течове

уреди за откриване на течовеНапоследък засилващата се криза, нарастването на конкуренцията и свиването на пазара накара много фирми и частни лица да се заемат с откриването на течове, термография и термографски анализи.  Като цяло увеличаващата се конкуренция създава смут и суматоха и в средите занимаващи се с термовизия и в нарличните инструменти и начини за откриване на течове. За откриване на скрити течове са необходими уреди за откриване на течове и много опит и познания в сферата на строителството, като разбира основно е необходимото обучение и исертификат.

Уреди за откриване на течове?

Уреди за откриване на течове, апаратура за откриване на течове или начини за откривоне на течове са общи понятия. Откриването на течове не е еднопосочно и еднозначно и затова могат да се използват няколко начина и няколко уреда за откриване на течове. Всеки теч е индивидуален и това налага използване на няколко уреда за откриване на теч и доста богат опит в сферата на скритите течове. Всяка фирма работеща в сферата трябва да има наличен термовизьор, термографска камера, ветромер, влагомер, рулетка, термометър (контактен и безконтактен), компютър, фенерче и карта с памет. Това са задължителни инструменти при провеждане на обследване за откриване на теч.  Друго важно е персонала провеждащ откриването на теча, да е наясно, освен с методите, инструментите, то и с особеностите на даденият обект. При търсене на теч от водопровод или канал да е наяссно с начина на изграждане на тръбна мрежа, начин на разклонение, дълбочина на полагане и други, като правилото се запазва.  Нуждата от опитен и запознат персонал при откриване на течове е ясна. Можете ли да си представите следното: налага се откриване на теч на покрив, скатен покрив. Персонала го е страх да се качи на покрива, не разбира нищо от покриви, не е наясно с хидроизолационните решения на покривите, не разбира от покривни конструкции и не се съобразява с особеностите на обекта. При такива обсктоятелства уредите за откриване на теч вече няма да окажат никаква полза.

Всички възможни уреди за откриване на теч и опитен персонал запознат с обекта на котрол, съобразени с физичните величини и старателно проучване на обекта за контрол може да даде желаните резултати и откриване на причината за теча.

Накрая ще разясним и нещо важно за уредите за откриване сна теч. Всеки уред използван от сертифицираното лице или фирма трябва, също да бъде сертифицирано. Използването на несертифицирани уреди е забранено и нежелбателно. Това са уреди,, които не са преминали тестовете за клас на точност, не са калибрирани и не са чекнати. Липсата на сертификат на използваните уреди води до неточни и невярни резултати.

Comments are closed.